تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... شیوه زندگی، آداب و رسوم و ارتباطات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این ره گذر باید گفت: دگرگونی‌ها و تأثیر گذاری ها در طول تاریخ آنی نبوده بلکه آتی است. با توجه به بافت شهر و فرهنگ شهر نشینی در سال 1361 نیاز به تشکیل اتحادیه‌ای پاسخگو به درخواست‌های جدید، از سوی واحدهای مشاوران املاک احساس شد و در همین سال نخستین تشکل صنفی آغاز به کار کرد. اتحادیه مشاورین املاک تبریز از سال 1390 توسط هیئت مدیره با کم‌ترین امکانات، روند روبه رشد و دوره جدیدی را آغاز کرد. درحال حاضر اعضاء اتحادیه در بنای جدید در ساختمانی به مساحت حدودی 1000 متر مربع بنا، مشغول به فعالیت هستند.

ساختمان دارای بخش‌های متفاوت مانند واحد پذیرش، واحد آموزش، بایگانی، واحد حسابداری، دبیرخانه، بازرسی و هیئت مدیره می‌باشد.

اساسنامه اتحادیه

فعالیت های اتحادبه

ساختار سازمانی