هشدار در مورد خریدوفروش قطعات موسوم به فاز2خاورانزیرعنوان بخش

نامه معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب تبریز در مورد قطعات فاز ۲ خاوران
ممنوعیت خریدو فروش املاک دارای حکم تخریب ماده صد شهرداری