عدم امکان معامله به دلیل بازداشت ملک۱۸۱۶۳اصلی ۱ مفروزومجزی از ۳۲۱۱بخش ۹ تبریز

قابل توجه مدیران محترم‌ مشاورین املاک کلانشهر تبریز
برابر نامه دادورز محترم شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریزانجام هرگونه معامله در مورد املاک مسکونی  با مشخصات ذیل به دلیل بازداشت ممنوع بوده و امکان معامله موجود نمی باشد .

۱.پلاک ثبتی ۱۸۱۶۳فرعی از ۱ اصلی مفروز مجزی از ۳۲۱۱قطعه ۱۱ حوزه ثبتی تبریز به نام محمد امنیت پرست 

۲.پلاک ثبتی ۲۰۹۹۹فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی از ۳۲۱۱قطعه ۱۲ حوزه ثبتی تبریز به نام محمد امنیت پرست 

۳.پلاک ثبتی ۳۲۱۱مفروز ومجزی از ۳۲۱۱قطعه ۱۰حوزه ثبتی بخش ۹ تبریز به نام محمد امنیت پرست 

ثبت نام در سامانه ایران من
جهت ادامه فعالیت اصناف