جدول درصدهای قابل بخشش جرائم مالیاتی

 

تخفیف پرداخت عوارض مشاغل