اخذ قولنامه

در موقع مراجعه به اتحاديه جهت گرفتن قولنامه ته سوش قولنامه هاي قبلي را همراه داشته باشيد.

عدم امکان معامله به دلیل بازداشت ملک۱۸۱۶۳اصلی ۱ مفروزومجزی از ۳۲۱۱بخش ۹ تبریز