اخذ قولنامه

در موقع مراجعه به اتحاديه جهت گرفتن قولنامه ته سوش قولنامه هاي قبلي را همراه داشته باشيد.

استعلام زمینهای اوقافی قبل از معامله از اداره اوقاف
خرید و فروش زمینهای اوقافی