اخطار به کلیه بنگاه های معاملات املاک روستاهای تبریز

مشاهده مي شود عده اي در در اثر عدم آگاهي و اطلاع از قوانين و مقررات دولتي يا تعمدا به صورت پنهاني و يا آشكار اقدام به تصرف و تبديل اراضي ملي و دولتي منطقه و فروش غير قانوني آن به عنوان اراضي زراعي به اشخاص حقيقي يا حقوقي مي نمايند و با اين عمل خود ضمن حيف و ميل اموال عمومي باعث تضييع حقوق قانوني ساير شهروندان مي شوند لذا اين عمل آنها خلاف قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص اصل 45 قانون اساسي و ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور بوده و برخورد شديد مراجع قانوني با افراد مختلف و سود جو را به دنبال دارد لذا:

1- بدينوسيله به كليه اهالي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد خريد و يا فروش اراضي در محدوده ثبتي روستاهاي تبريز را دارند ابلاغ ميگردد به منظور جلوگيري از فعاليت غير قانوني افراد متخلف و سود جو و بنگاه هاي معاملات املاك غير مجاز در تصرف و تخريب و فروش اراضي ملي؛ وضعيت عرصه مد نظر و مورد عمل خود را از منابع طبيعي تبريز استعلام نمايند تا در آينده سرمايه گذاري آنها مواجه با ضرر و زيان نگردد. در غير اين صورت در آينده دستگاههاي دولتي هيچگونه مسئوليتي در قبال عمل غير قانوني به عهده نخواهند گرفت.

2- به بنگاه هاي معاملاتي املاك فعال در شهرستان تبريز و روستاهاي حومه اخطار مي گردد؛ اگر آگاهانه و با علم به ملي بودن زميني اقدام به ثبت خريد و فروش آن زمين در دفاتر خود نمايند به عنوان مشاركت و معاونت در جرم تخريب و تصرف عدواني اراضي ملي با به استناد مادتين 690 و 693 قانون مجازات اسلامي و 55 قانون حفاظت و بهره بردارياز جنگل ها و مراتع كشور از طريق مقامات قضائي و انتظامي با آنها برخورد قانوني و قاطع بعمل خواهد آمد.

3- به كليه بنگاه هاي معاملاتي املاك فعال در روستاهاي تابعه شهرستان تبريز اخطار مي گردد جهت اخذ مجوز فعاليت قانوني حداكثر تا پايان آذرماه 1388 به اتحاديه مربوطه مراجعه و اقدام به تشكيل پرونده و اخذ مجوز كتبي نمايند. در صورت عدم اخذ مجوز در فرجه قانوني فعاليت آنها غير قانوني تلقي شده و با آنها مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

تطبیق اسناد و مدارک