ممانعت از نقل و انتقال ملک متعلق به آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به نامه ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز، عده ای از افراد سود جو قصد تصرف و خرید و فروش ( به صورت غیر قانونی و بدون درج کدرهگیری معاملات) ملک متعلق به آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز دارای سند مالکیت رسمی به پلاک ثبتی 9014/158 بخش 5 تبریز واقع در خیابان امامیه روبروی پارک مشروطه خیابان معراج جنب بانک سپه را دارند . با عنایت به نیاز آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و خالی بودن ملک مذکور ، مشاورین املا ک از تحریر هر نوع قولنامه برای ملک فوق خودداری نمایید.

 

آگهی پذیرش