نقل و انتقال اراضی نواحی صنعتی

بدینوسیله باطلاع کلیه مشاورین املاک می رساند هرگونه نقل و انتقال اراضی نواحی صنعتی بدون اخذ مجوزهای لازم از شرکت شهرک های صنعتی ممنوع می باشد.

مستثنی شدن اخذ تسهیلات مربوط به کرونا از محدودیتهای متعارف بانکی