ثبت نام در سامانه ایران من
جهت ادامه فعالیت اصناف

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند با توجه به نامه شماره 65894 مورخ 1400/12/14اتاق اصناف استان آذربایجان شرقی جهت ادامه فعالیت صنفی و در راستای مدیریت هوشمند بیماری کرونا ثبت نام در سامانه ایران من به آدرس asnaf.moi.ir و اخذ کد شناسایی یا QRکدو نصب آن در شیشه مغازه الزامی می باشد . در صورت عدم ثبت نام طبق ماده 28 قانون نظام صنفی  واحد صنفی پلمپ خواهد شد.

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی