اعضای هیئت مدیره
اسماعیل نعمتی

سمت: رئیس اتحادیه

موسی علیزاده

سمت: معاون اول اتحادیه

ابراهیم نوائی

سمت: معاون دوم اتحادیه

رضا آخوندزاده

سمت: دبیر اتحادی

هادی محمدزاد اکبری

سمت: خزانه‌دار اتحادیه

پرویز دریادل

سمت: عضو هیئت مدیره

محمد خدایی

سمت: عضو هیئت مدیره

اصغر نعمتی

سمت: بازرس اتحادیه

رحیم آقاپور ندیمی

سمت: مدیر اجرائی