اعضای هیئت مدیره


موسی علیزاده

سمت: رئیس اتحادیهابراهیم نوائی

سمت: معاون اول اتحادیهرضا آخوندزاده

سمت: معاون دوم اتحادیههادی محمدزاد اکبری

سمت: خزانه دار اتحادیهمحمد خدائی

سمت: دبیر اتحادیهپرویز دریادل

سمت: عضو هیئت مدیره
حسن درگاهی

سمت: عضو هیئت مدیرهاصغر نعمتی

سمت: بازرس اتحادیه

رحیم آقاپور ندیمی

سمت: مدیر اجرائی اتحادیه