نرخ خدمات اتحادیه مشاورین املاک شهرستان تبریز

احتراما به اطلاع کلیه عزیزان و همکاران مشاور املاک می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی بدین وسیله مصوبات جلسه مورخه 9/11/90 کمسیون نظارت در خصوص نرخ تعرفه جدید خدمات مشاوران املاک جهت اطلاع و اجرای کامل آن ارسال می گردد. لازم به ذکر است در صورت اخذ مازاد بر درصدهای مصوب هرگونه عواقب بعدی بر عهده خاطیان خواهد بود. تعرفه اخذ حق کمسیون بشرح زیر می باشد:


الف: تعرفه خريد و فروش

تا سقف 20 میلیون تومان 75/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 7500 تومان)

مازاد بر 20 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان 5/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 5000تومان)

مازاد بر 100 میلیون تومان تا 300 میلیون تومان 3/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 3000 تومان)

مازاد بر 300 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان 2/0% ازهر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 2000تومان)

مازاد بر 500 میلیون تومان 1/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 1000 تومان)


ب: تعرفه خدمات رهن

تعرفه خدمات رهن نسبت به كل مبلغ رهن 1% از هر طرف معامله تعيين شده است.


ج: تعرفه خدمات اجاره

تعرفه خدمات اجاره يك سوم اجاره ماه اول از هر طرف معامله تعيين شده است. 


لازم بذکر است که مبلغ افزایش افزوده بر مالیات به حق الزحمه اخذ شده برای طرفین اضافه خواهد شد.