اهم نامه ها

اتحادیه محترم صنف مشاورین املاک


سلام علیکم


عطف به نامه شماره 17838 مورخ 87/2/15 صدور پروانه کسب به دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از ششم قدیم وجهه قانونی ندارد.  


                                                                                      یعقوب فرشچی

                                                             رئیس مجمع امور صنفی مشترک شهرستان تبریز

اتحادیه محترم صنف


سلام علیکم


بر اساس مصوبه بند 1 صورت جلسه مورخ 82/8/3 کمسیون محترم نظارت اتحادیه ها می توانند حد اکثر مبلغ سیصدهزار ریال بابت صدور کارت مباشرت برای هر فرد از متقاضیان اخذ نمایند. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام اعلام می گردد.                                                                                               یعقوب فرشچی 

                                                                             رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی

اتحادیه محترم صنف


سلام علیکم


حسب اعلام اداره اماکن عمومی منبعد در پرونده های مشارکت مدنی صرفا" پرونده صاحب پروانه کسب را جهت بررسی صلاحیت به دفاتر پلیس+10 ارسال و صلاحیت بقیه شرکاء را اتحادیه خود راسا" بررسی و در سوابق خود نگهداری و از ارسال پرونده آنان به دفاتر مذکور و اماکن خودداری نمایند.


                                                                                             یعقوب فرشچی

                                                                        رئیس مجمع امور صنفی مشترک شهرستان تبریز

از : اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

به : ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی تبریز

موضوع : به شرح ذیل

سلام علیکم

با احترام خواهشمند است مدیران به کلیه مشاورین املاک به طریق مقتضی ابلاغ گردد  موارد ذیل را رعایت نمایند .

1- برای تامین امنیت دانشجویان عزیز بخصوص دختران قبل از انعقاد قرارداد اجاره با مدیریت اماکن هماهنگی نمایند.

2- ارائه معرفی نامه از حراست دانشگاه ها الزامی است.

3- حق تبلیغ برای پیدا کردن محل اسکان و اجاره دانشجویی را ندارند.

4- محلی که برای دانشجویان دختر اجاره داده می شودچه انفرادی چه دسته جمعی بایستی مستقل باشد.

5- کلیه قولنامه ها در این زمینه در سال 84 جهت بهره برداری به این مدیریت ارسال می شود.

6- کلیه مشاورین املاک که فاقد پروانه کسب می باشد در اجرای ماده 27 و 28 اعلام شود.% ب 7/16

7- تعهد پیوستی را در حین تشکیل پرونده از متقاضی اخذ نمایند.


                     سرپرست اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

اتحادیه محترم صنف مشاورین املاک


سلام علیکم


بدین وسیله به اطلاع می رساند روستاهای شادباد علیا و سفلی - زرنق - باغ یعقوب - نعمت آباد - جانقور - حاج عبدال - هروی - بیرق - لیقوان - سفید خوان - دیزج لیلی خانی - کندرود - فتح آباد - چوان از توابع شهر باسمنج می باشد لذا لازم است از پذیرش پرونده روستاهای فوق خودداری و به دفتر نمایندگی این مجمع راهنمایی شود. 

 


                                                                                              یعقوب فرشچی

                                                                      رئیس مجمع امور صنفی مشترک شهرستان تبریز

اتحادیه محترم صنف مشاورین املاک


سلام علیکم


بدین وسیله به اطلاع می رساند در صدور پروانه کسب کپی فیش عوارض مشاغل که از طرف اتحادیه و مسئول پذیرش پرونده برابر اصل گردد کفایت نموده و نیازی به اصل فیش عوارض نمی باشد لذا لازم است منبعد اصل فیش را به مدیریت واحد صنفی تحویل و در پرونده کپی برابر اصل شده الصاق گردد.


                                                                                                            یعقوب فرشچی

                                                                                   رئیس مجمع امور صنفی مشترک شهرستان تبریز

اتحادیه محترم صنف مشاورین املاک


سلام علیکم


عطف به نامه شماره 18190 مورخ 87/3/1 صدور پروانه کسب بدون درج پلاک ثبتی یا آبی وجهه قانونی ندارد.


 

 

                                                                                                      یعقوب فرشچی

                                                                               رئیس مجمع امور صنفی مشترک شهرستان تبریز